INTEREXPO CARIBBEAN N.V.

Bericht

Klik here for english version

200 jaar Koninkrijk Met zes Nationale Evenementen gaat het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk de 200ste verjaardag van het Koninkrijk der Nederlanden de komende twee jaar vieren. Het eerste evenement op Scheveningen op 30 november 2013 was al een groot succes. De viering is een mooi moment om stil te staan bij ons gezamenlijke verleden, heden en toekomst. Streven is een gevarieerd programma dat brede doelgroepen bereikt, betrekt en aanspreekt. En dat geldt uiteraard ook voor het bedrijfsleven!

Sint Maarten De viering van 200 jaar Koninkrijk tussen november 2013 en september 2015 moet een viering voor iedereen worden, zowel in het Europese als in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het gaat om wat ons trans-Atlantisch bindt en wat in de afgelopen twee eeuwen met vallen en opstaan is bereikt. Samen vieren betekent ook respect tonen voor onze verschillende achtergronden en de diversiteit die het Koninkrijk tot een kleurrijk Koninkrijk maken.

In de week van 19 tot 25 mei wordt op Sint Maarten het derde Nationale Evenement gehouden. Het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk organiseert dan voor jongeren van alle landen en eilanden in het Koninkrijk een zogenoemd Koninkrijksjeugd-parlement. Vijftig jongeren uit Nederland, Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan met elkaar in debat over de verworvenheden van 200 jaar Koninkrijk.

18e Handelsmissie InterExpo InterExpo is één van de sponsoren van 200 jaar Koninkrijk. En is daar trots op! Bovendien gaat InterExpo haar 18e handelsmissie organiseren op Sint Maarten, uiteraard in dezelfde periode dat ook het Koninkrijksjeugd-parlement plaatsvindt. Op die manier ontstaan er leuke verbindingen die het nationale evenement op Sint Maarten nog mooier moet gaan maken.

Meedoen met de Handelsmissie Ook u kunt meedoen! Uiteraard door u op te geven en deel te nemen aan de 18e handelsmissie op Sint Maarten. Neem hiervoor contact op met Peter Oerlemans via peter@interexpo.biz of bel met +599 95270177.

Meedoen met 200 jaar Koninkrijk Maar uw bedrijf kan ook meedoen met 200 jaar Koninkrijk! Het Nationaal Comité hecht er namelijk buitengewoon veel waarde aan om ondernemers en ondernemingen in ons koninkrijk nadrukkelijk te betrekken bij de festiviteiten. Aanhaken, aanjagen, samenwerken en zelf initiatieven ontwikkelen vormen daarbij de kernwoorden. Binnen het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk zijn oud-Topman Rein Willems van Shell Nederland en Managing Partner Bercan Günel van Woman Capital boegbeeld voor het bedrijfsleven. Meer weten?Stuur dan een mail naar: bedrijven@200jaarkoninkrijk.nl ter attentie van drs. Danny de Vries – Coördinator Bedrijven van het Projectbureau 200 jaar Koninkrijk.

Groeten. Peter

 


 
200 years of Kingdom
The National Committee 200 years of Kingdom will celebrate the anniversary of the 200 years of existence of the Kingdom of the Netherlands with six National Events spread out over the coming two years. The first of these events already took place in Scheveningen on 30 November 2013 and has been a big success. The celebration is a good moment to pay attention to our common past, present and future. It is the aim to have a diversified program that reaches, incorporates and appeals to broad target audiences. Naturally, this also applies to the business community!

 

Saint Martin
The celebration of 200 years of Kingdom which takes place between November 2013 and September 2015 has to become a celebration for everyone,borth  in the European as in the Caribbean part of the Kingdom. The celebration is about what connects us across the Atlantic and what has steadily been achieved in the last two centuries. Celebrating together also means showing respect for our different backgrounds and the diversity that both make the Kingdom such a colorful Kingdom.

The third National Event will take place on Saint Martin in the week of 19-25 May. The National Committee 200 years of Kingdom will organize a so-called Kingdom Youth Parliament for the youth from all the countries and island of the Kingdom. Fifty youngsters from the Netherlands, Curacao, Aruba, Saint Martin, Bonaire, Sint Eustatius and Saba will enter in debate with each other about the achievements of 200 years of Kingdom.

 

18th Trade Mission InterExpo
InterExpo is one of the sponsors of 200 years of Kingdom and is proud of it! Moreover, InterExpo will organize its 18th trade mission on Saint Martin and this will naturally be organized during the same period the Kingdom Youth Parliament will take place as well. That way wonderful links develop which have to make the National Event on Saint Martin even more fantastic.

 

Participate in the Trade Mission
Also you can also participate! You can do so by registering and taking part of the 18th trade mission on Saint Martin. For signing up please contact Peter Oerlemans by e-mail under peter@interexpo.biz or by phone under +599 9 – 5270177
Participate in 200 years of Kingdom
Your business can also participate in 200 years of Kingdom! The National Committee extremely values the strong involvement of entrepreneurs and businesses of our Kingdom in the festivities. Connecting, boosting, cooperating and developing one’s own initiatives are the keywords for this participation. Former President Rein Willems from Shell Netherlands and Managing Partner Bercan Günel from Woman Capital are examples of figureheads of the business community within the National Committee 200 years of Kingdom.

Want to know more? Send an e-mail to: bedrijven@200jaarkoninkrijk.nl  directed to drs. Danny de Vries – Business and Companies Coordinator of the project developer 200 years of Kingdom.

Greetings,
Peter